srpski / english
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 HGP DEMIT FASADA –SA PLOČAMA OD STIROPORA(EPS ploče)

HGP DEMIT FASADA je toplotna izolacija objekata .
Može se ugraditi na novim i starim objektima različite namene.

Postavljanjem toplotne izolacije postiže se :

-velika ušteda energije za grejanje (zavisno od prostora za grejanje ,ulaganje se može vratitri u roku od 2.5 do 5g)
-posebna vrednost izvedene toplotne izolacije je zaštita prostora od velikih vrućina -sprečava se pojava ,,hladnih mostova,,,stvaranje kondeza ,a samim tim i buđi u prostorijama
-povećanje neto kvadrature objekata
-ušteda u troškovima građenja (manji temelj,nije potrebno malterisanje i tanji zidovi -skraćenje rokova gradnje
-ovim načinom se troškovi građenja mogu smanjiti od 20 do 30%

Fasadna toplotna izolacija zidova stiroporom izrađena je tako da obezbeđuje pravilan prolaz vodene para kroz građevinsku konstrukciju(paropropusnost)

Najbolje rešenje je postaviti toplotnu izolaciju na spoljašnje površine zida(zbog akumulacije toplote) Toplotno izolacione ploče se lepe za podlogu lepkom , dodatno pričvršćuju za zid tiplovanjem i armiraju se staklenom mrežicom koja se utiskuje u tanak sloj lepka .

Za završni sloj se mogu upotrebiti različiti dekorativni malteri iz naše palete,na mineralnoj ,akrilnoj ili silikonskoj osnovi.Imamo veliki broj različitih struktura dekorativnih maltera i izrađuju se u velikom broju boja po HGP TON KARTAMA.


UGRADNJA HGP DEMIT FASADE
Radovi koji se moraju obaviti pre početka izvođenja toplotne izolacije objekta:

Ugradnja toplotno izolacionog sistema možemo početi kada se urade sledeći pripremni radovi:krovni radovi,ugrađeni prozori i vratni okviri,limarski radovi, svi unutrašnji radovi na zidovima i plafonima

Priprema podloge:

Podloga se priprema odprašivanjem, mehaničkim skidanjem neravnina, ili u slučaju većih neravnina izravnavanje vršimo malterisanjem ,zatim ,,zidarskim kvašenjem“ .

Pripremom se postiže dobijanje ravne,čvrste ,suve I čiste podloge . Nove omalterisane površine potrebno je pre lepljenja izolacionih ploča sušiti najmanje 1 dan za svaki milimetar debljine ,a betonska podloga sušiti najmanje mesec dana. Sve zidne podloge, sem onih od opeke ,potrebno je dan rabije premazati
HGP PODLOGOM akrilnom emulzijom (akrilna emulzija :voda=1:3,potrošnja 80 do 100g/m²).

Upozorenje : Ako bi se izravnavanje zidne podloge vršilo debljim nanosom lepka došlo bi do pucanja istog,a na fasadi bi se pojavile horizontalne I vertikalne pukotine,u tom slučaju je potrebno omalterisati površine Hagemalom-V.

Odgovarajuće podloge: Zid od opeke,porobetona ,betona,stabilne mineralne podloge ,cementno krečni malteri.Izvođenje toplotne izolacije moguće je I na stare stabilne dekorativne premaze I maltere (akrilni,silikoski,mineralni)uz obavezno tiplovanje .
Kod starih površina pre početka radova potrebno je izvršiti dezinfekciju površine sa Hagecidom P.

Neodgovarajuće podloge: nestabilne mineralne podloge ,površine od drveta,metala ,plastike

Priprema lepila za lepljenje ploča I armiranje mrežice:

Stirofix jednokomponentni I Stirofix dvokomponentni su praškasti lepkovi u sivoj boji izrađeni od kvalitetnog cementa,dunavskog peska ,kalcijum karbonatnih puniIa , oplemenjeni polimernim vezivima I aditivima .
Namenjeni su za lepljenje termoizolacionih ploča I armiranje staklene mrežice u HGP DEMIT fasadi sa pločama od ,,stiropora,,.

Lepkove pripremamo mešanjem u posudi električnim mikserom .

Kod jednokomponentnog Stirofix-a suva masa se priprema mešanjem sa vodom u približnom odnosu 1:4, ( 1 deo voda sa 4 dela suve mase ) do homogene mase. Praškasta masa se sipa u vodu.

Kod dvokomponentnog Stirofix-a najpre se pomeša B komponenta sa istom količinom vode ,a zatim doda A komponenta ,praškasta masa. Kod oba leppka Izmešan materijal treba da odstoji 15-20 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promešati i po potrebi dodati malo vode.Otvoreno vreme lepka je 2-3sata.

Lepljenje termoizolacionih ploča
Pošto fasada počinje da se izrađuje min 5cm na gore od kote terena, na tom mestu se postavlja početna aluminijumska lajsna . Širina aluminijumske lajsne odgovara debljini izolacione ploče.Treba voditi računa da se sve šupljine između lajsne i zida popune lepkom. Pored toga što drži donji deo fasade, postavljena lajsna štiti stiropor od glodara i raznih insekata, a isto tako sprečava mehaničko oštećenje ivica i kontrolisani odvod vode sa površine fasade (nema slivanja na soklu).

Pripremljeni lepak se nanosi gletaricom kontinualno po obodu  ploče I poprečno na dva mesta u debljini1-2cm i širini trake približno 5 cm,tako da je lepkom pokriveno najmanje 50% površine.

Slika 1

Nanošenje lepka gletaricom po celoj površini kod stiropor ploča je moguća samo kada je podloga izuzetno ravna,a obavezan je ovakav način naošenja lepka kod manjih ploča.
Tako pripremljena ploča  se fiksira na zid
(poštujemo pravilo za vez opeke),
pri čemu se vodi računa da se ploče stave tako da nema slobodnog prostora između njih, a ni lepak ne sme proći između ploča. Ravnost ploča se stalno proverava ravnom letvom odgovarajuće dužine. Eventualne pukotine u postavljanju popunjavju se komadićima od izolacionih ploča. .Nakon očvršćavanja lepka vrši se tiplovanje ,zatim armiranje mrežicom.


Tiplovanje izolacionih ploča
Tiplovanje izolacionih ploča zavisi od kvaliteta zida ,težine celog sistema i visine objekta. Tiplovanjem vrši se zaštita sistem od naleta vetra i potresa.
Pri tiplovanju potrebno je uzeti u obzir nacionalne tehničke propise. Izolacione ploče se tipluju sa minimalno 5 tiplova po m²,a na uglovima objekata taj broj je veći. .Dubina ulaska tipla u klasične zidne podloge je najmanje 50mm,pri tom rupe za tiplu bušimo najmanje 20mm dublje.

Slika 2

Ojačanja ugaonih i špaletnih ivica,ugradnja dilatacionih profila ,ugradnja dodatne dijagonalne armature na uglove fasadnih otvora

Na mestima prekida ploča za izolaciju zbog grđevinskih dilatacionih fuga ,kao i u spojevima s postojećim objektima ugrađuju se posebni dilatacioni profili. Svi uglovi i špaletne ivice se štite PVC ugaonicima. Uglovi svih otvora (prozori,vrata,instalacioni ormarići..) se dodatno dijagonalno armiraju mrežicom,dimenzije 30-50cmx50cm,utiskivanjem u lepak debljine oko 2mm. Ovi radovi se izvode nakon očvršćavanja lepka za lepljena izolacionih ploča,a pre završnog sloja dekorativnog maltera.

Slika 3

Ugradnja armaturne mrežice

Nakon očvršćavanja lepka za lepljenje ploča površuna stiropora se pripremi za ugradnju armaturne mrežice .Stiropor ploče se najpre obruse da bi se skinule eventualne neravnine .Na tako pripremljene ploče nanosi se lepak ,Stirofix jednokomponentni ili Stirofix dvokomponentni.Nanos lepka za armiranje je 2-3mm.U svež sloj lepka se utisne staklena mrežica ,a nakon toga se cela površina pređe gletaricom .
Na ovako fiksiranu mrežicu ide još jedan, izravnavajući sloj lepka ili spoljašnjeg gleta ,tako da armaturna mrežica leži u spoljašnjoj trećini ukupne debljine lepka.

Upozorenje: staklena mrežica se ne sme postavljati direktno na stiropor. Ukupna debljina lepka na stiropor pločama posle armiranja iznosi 3-4mm.

Ugradnja završnog dekorativnog sloja : Završni dekorativni sloj se ugrađuje na osušenu i očvrslu podlogu. Pri izboru dekorativnih maltera mora se voditi računa o izboru boja .Podaci o izboru boja nalaze se u HGP ton kartama . Završni dekorativni malteri se ugrađuju po uputstvu za ugradnju .

Slika 4

Radna temperatura: Radna temperatura iznat temperature smrzavanja .Ako se pojave extremno visoke temperature ,iznad 30 ºC ,treba birati površine i prostore koji su zaštićeni od direktnog udara sunčevih zraka (hladovina).Voditi računa kod jakih vetrova da se radi u zavetrini .Štititi površine od direktnog udara kiše .

Potrošnja materijala
Proizvod Potrebna količina
početna lajsna početna aluminijumska lajsna ca.1m/m
Izolacione ploče EPS ploče(stiropor), ca.1,05m²/m²
Lepljenje ploča(glatka ravna podloga) Stirofix jednokomponentni ili dvokomponentni ca.4kg/m²
Potrošnja zavisi od ravnosti i glatkoće podloge
Tiplovanje Plastični tiplovi sa plastičnim ili čeličnim jezgrom 6-8 kom/m²
Armiranje mrežice Stirofix jednokomponentni ili dvokomponentni ca.4kg/m²/3mm
Armaturna mrežica staklena mrežica 145-160g/m² ca.1,1m²/m²bez fasadnih otvora
ugaone lajsne PVC ugaone lajsne ca.1/m/m
Dekorativni malteri Mineralni malteri po tehničkom uputstvu

Akrilni malteri po tehničkom uputstvu

Silikonski malteri po tehničkom uputstvu


1. zid od opeke,betona ,gas betona,maltera i sl.
2. termoizolacija – EPS ploče ravne ili falcovane
3. STIROFIX lepilo za lepljenje ploča .
4. STIROFIX lepilo za armiranje mrežice
5. armaturna mrežica od staklenih vlakana 145-160g/m²
6. plastične tiple
7. podloga sa granulatom za impregnaciju
8. završni dekorativni malter

ČIŠĆENJE ALATA
Alat detaljno oprati vodom neposredno posle upotrebe

ZAŠTITA NA RADU
Poštovati opšta uputstva i propise za zaštitu na radu za građevinske odnosno fasaderske radove. Upotreba posebnih sredstava za ličnu zaštitu i posebni uslovi rada ,prilikom uptrebe navedenih proizvoda nisu potrebni.


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanju sekundarnih sirovina nastali otpadni materijal odlagati kao građevinski otpad sa identifikacionim brojem 17 09 04,odnosno otpadan boja koja ne sadrži organske rastvarače sa klasifikacionim brojem 08 01 12 . Očišćena ambalaža se reciklira. Važeći propisi –Zakon o upravljanju otpadom,Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina.

KONTROLA KVALITETA
Svi proizvodi koji izlaze iz HGP-a su kontrolisani po standardima ISO 9001 i ISO 14001, u ovlaštenim laboratorijama i u našim laboratorijama.

__________________________________________________________________

Kroz navedena tehnička uputstva imali smo nameru da upotrebom naših materijala postignete optimalne rezultate.